den osteopatiska lesionen

Det här skrev jag under min utbildning. Jag kanske inte skulle ha formulerat mig likadant idag, men det ger ändå en bra beskrivning om vad det handlar om.

DEN OSTEOPATISKA LESIONEN
Anders Wiklund, 1995-08-28

Lesionen är ett tecken på att något i kroppen inte fungerar tillfredsställande. Det kan vara en störd funktion eller ett stört flöde av något slag. Lesionen kan finnas i ben, stödjande vävnader, kärl. Det kan handla om störd nutrition mm.

En lesion är ingen isolerad företeelse i vår kropp. Det är en förändrad funktion av något. Och varje förändring påverkar i sin tur något. Får denna förändring fortgå påverkas kroppen i en speciell riktning (negativ).

En lesion är en aktiv process. Den är ett skeende, trots sin felaktiga funktion.
När vi ser lesionen som något levande (och inte dött eller statiskt) kan vi kan behandla den ur vår synvinkel – den osteopatiska. Det synsättet ger oss också möjlighet att vara specifika i vårt sätt att hantera den.

En lesion kan vara primär eller sekundär. Där den primära lesionen är orsaken och den sekundära upprätthåller den felaktiga funktionen som jag förstått det.

Varje lesion påverkar på något sätt vår kropp. Det kan vara vår hållning, vårt sätt att röra oss, vår rörelseekonomi. Det i sin tur påverkar vår förmåga att använda (fördela) den kraft och energi vi disponerar. Den här förändringen kommer också att påverka de inre organens rörelse och funktion. Men det kan också vara precis tvärtom. En lesion kan vara ett stört flöde eller en försämrad funktion i inre organ. Det kan i sin tur avtecknas i människans sätt att röra sig och agera.

När de inre organen påverkas ändras också vårt födoupptag med sämre nutrition som följd.
Om detta blir långvarigt påverkas kroppens vitalitet i negativ riktning. Kroppens möjlighet till självläkning minskar. Psyket påverkas. Vårt sätt att tänka påverkas. Vi är inne i en ond cirkel. Livskvalitén förändras.

En lesion säger ofta så mycket mer om en människa än vad som skett just vid skadetillfället.

Med sjunkande vitalitet påverkas inte enbart vår fysiska apparat utan den tänkande delen stagnerar.
Då har vår vitalitet sjunkit så pass att symtom uppkommer och sjukdomar får fäste.

I den osteopatiska lesionen kan vi också hitta något som försöker att komma tillrätta med sig själv, även om det misslyckats. Jag citerar ”Inside every lesion there is a correction trying to come out”.

När vi då ”angriper” den osteopatiska lesionen måste vi förstå varför och hur den hamnat där. Det är ju som jag sa en levande process. Det är inte bara att dunka på med en ”dog” och hoppas på att det lossnar. Jag måste som osteopat ha förståelse för lesionens uppkomst. Det måste ju finnas en anledning till varför den är just där.

Jag anser också att om man ska göra något i en lesion ska det ha ett syfte i ett större perspektiv. Min ”åtgärd” ska leda till en medveten förbättring av den aktuella situationen. Det ger mig också möjlighet att vara specifik i min behandling.